Videos » First Grade Teacher Welcome Videos

First Grade Teacher Welcome Videos

Mr. McDonald - Pod 5 First Grade
 
Mr. Smither - Pod 5 First Grade
 
Mrs. Tatum - Pod 5 First Grade
 
Mrs. Young & Ms. Lancaster - Pod 5 First Grade
 
Mrs. Babcock - Pod 6 First Grade
 
Ms. Costner and Ms. Moss - Pod 6 First Grade
 
Ms. Tate - Pod 6 First Grade
 
Mrs. Myers - Pod 6 First Grade